Algemeen

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verwerkt. 

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Doel verwerking persoonsgegevens

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • verzenden en innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt, telkens slechts indien en voor zover deze gegevens voor een efficiënte dienstverlening noodzakelijk zijn:

 • NAW-gegevens;
 • geboortedatum en -plaats;
 • burgerlijke staat;
 • woonsituatie;
 • BSN-nummer;
 • legitimatiekenmerk (documentnummer van paspoort, ID-kaart en/of rijbewijs);
 • verblijfstatus;
 • justitiële documentatie;
 • medische gegevens;
 • gegevens met betrekking tot de werksituatie;
 • inkomensgegevens;
 • overige gegevens die voor een efficiënte dienstverlening noodzakelijk zijn.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang;
 • bescherming van vitale belangen van betrokkene.

Delen van persoonsgegevens met derden

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking. RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN hanteert hiertoe een bewaartermijn van zeven jaren, te rekenen vanaf de dag waarop de zaak ten behoeve waarvan de persoonsgegevens zijn verstrekt wordt afgesloten. De dag waarop een zaak wordt afgesloten, is de dag waarop de afsluitende brief – welke u na afloop van uw zaak ontvangt – is gedateerd dan wel de dag dat u op mondeling op de hoogte wordt gebracht over de uitspraak of beslissing.

Privacyrechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN
Fatimastraat 1
4834XT Nederland
Tel. 076 – 205 08 10
Email: info@rdadvocaten.nl

Een verzoek met betrekking tot uw privacy rechten kunt u naar keuze schriftelijk of per email aan RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN toezenden. Een dergelijk verzoek zal door RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN vertrouwelijk en zorgvuldig worden behandeld. Indien u het niet eens bent met de reactie op uw verzoek, dan kunt u om nadere uitleg verzoeken. Indien de nadere uitleg volgens u onvoldoende is dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs te tonen. RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik sociale media

Op de website www.rdadvocaten.nl kunnen buttons en/of links opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten of om door te zetten naar sociale media netwerken zoals Twitter, LinkedIn of Instagram of websites van derden. RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door nemen.   

Statistieken en cookies

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN verkocht aan derden.

In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via sociale media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Aanpassing privacy statement

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website. Onze website vindt u via de volgende link: www.rdadvocaten.nl.

Vragen & Contact

RAMNUN & DENIZ ADVOCATEN heeft geen Functionaris voor de Gegevensbescherming op basis van de AVG en/of een Privacy Officer in dienst. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met:

De heer W.N. Ramnun
Fatimastraat 1
4834XT Breda
wr@rdadvocaten.nl

 

Dit privacy statement is op 20 maart 2023 vastgesteld.